Regulamin imprezy


W związku z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO), wchodzącym w życie 25 maja 2018 roku, prosimy o zapoznanie się z regulaminem Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Retroperspektywy 2019 - Widz / Uczestnik / Współtwórca.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 lipca 2019 roku.


REGULAMIN IMPREZY 
pod nazwą: Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy 2019 - Widz / Uczestnbik / Współtwórca,
odbywającej się: w
 Art_Inkubatorze w Fabryce Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3
w dniach: 23 sierpnia - 1 września 2019


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej: "Regulaminem") został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 roku, o bezpieczeństwie imprez masowych, tekst ujednolicony Dz.U. 2017 poz. 1160. (zwanej dalej: "Ustawą"), oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

2. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy pod nazwą: "Festiwal Retroperspektywy”, która odbędzie się w dniach 23.08-01.02.09.2019 roku w Art_Inkubatorze w Fabryce Sztuki w Łodzi, (zwanej dalej: "Imprezą"), tj. przez: Stowarzyszenie Teatralne CHOREA z siedzibą w Łodzi przy ul. Tymienieckiego 3, wpisaną do rejestru stowarzyszeń przez Sąd Rejonowy w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000194146, NIP: 7122850832 (zwaną dalej: "Organizatorem").

3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad wstępu i warunków uczestnictwa w Imprezie oraz zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników Imprezy w związku z nabyciem biletu wstępu na Imprezę.

5. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:

a) "Bilet" - oznacza indywidualną zgodę wejścia na Imprezę, jest on sprawdzany przy wejściu na Teren Imprezy. Do biletu zaliczany jest także „Karnet” który jest biletem wielokrotnego wstępu na wszystkie wydarzenia oraz „Zaproszenie”.

b) "Służby Porządkowe" i „Służby Informacyjne” - oznaczają powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony osób lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na Teren Imprezy. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu.

c) "Teren Imprezy" - oznacza wyznaczone fragmenty terenu Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi, na którym przeprowadzana jest Impreza lub inne miejsce, na które Impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów podanych do publicznej wiadomości przed Imprezą.

d) "Uczestnik Imprezy" - oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie na podstawie wydanego Biletu. Uczestnikiem Imprezy może być także osoba małoletnia poniżej 15-tego roku życia, pod opieką osoby dorosłej, po nabyciu Biletów zarówno dla osoby małoletniej jak i dorosłej. Osoba małoletnia od 15-tego roku życia może uczestniczyć w imprezie samodzielnie. Zakup biletu nie obowiązuje w przypadku osoby małoletniej, która nie ukończyła 3 roku życia. Rodzic / dorosły opiekun ma obowiązek posiadania dokumentu potwierdzającego imię, nazwisko oraz wiek dziecka.


II. SPRZEDAŻ BILETÓW:

6. Bilety sprzedawane są wyłącznie:

a) W każdy czwartek: 11, 18 i 25 lipca 2019 oraz 1, 8, 15, 22 i 29 sierpnia 2019, w biurze Teatru CHOREA (pokój numer 18, w niskim budynku Fabryki Sztuki w Łodzi ul. Tymienieckiego 3), w godzinach: 11:00 - 18:00.

b) Od 23 do 25 sierpnia 2019 oraz od 30 sierpnia do 1 września 2019 (w trakcie trwania dwóch weekendów festiwalowych), w biurze festiwalowym (Art_Inkubator w Fabryce Sztuki w Łodzi, budynek B, ul. Tymienieckiego 3), od godziny 10:00 do rozpoczęcia ostatniego wydarzenia festiwalowego.

c) Od poniedziałku 8 lipca 2019 bilety na wszystkie wydarzenia festiwalowe (z wyjątkiem warsztatów, na które obowiązuje osobny sytem rezerwacji miejsc) można kupić przez Internet, za pośrednictwem portalu ewejsciowki.pl

7. Płatność za bilety zakupione w biurze Teatru CHOREA i biurze festiwalowym przyjmowana jest wyłącznie gotówką.

8. Do zakupu biletów i karnetów ulgowych upoważnione są osoby niepełnoletnie (do 18 roku życia), uczniowie, studenci, emeryci, renciści, osoby z niepełnosprawnościami, osoby powyżej 80 roku życia oraz osoby objęte ulgą ustawową.

9. Karnety upoważniają do wejścia na wszystkie wydarzenia festiwalowe oprócz warsztatów, na które obowiązują oddzielne zapisy.

10. Organizator informuje, że zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń: "Kto nabywa w celu odsprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne."

8. W przypadku, gdy osoba z niepełnosprawnością chce uczestniczyć w Imprezie wraz z osobą wspierającą, każda z tych osób zobowiązana jest do nabycia Biletów.

III. WSTĘP NA TEREN IMPREZY:

9. Wstęp na Teren Imprezy przysługuje osobie posiadającej Bilet.

W przypadku, gdy Uczestnikiem Imprezy jest małoletni w wieku poniżej 15 lat, może on uczestniczyć w Imprezie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej – opiekuna prawnego lub osoby upoważnionej na piśmie przez opiekuna prawnego, która przy pierwszym wejściu na Imprezę w punkcie informacyjnym przekaże deklarację o odpowiedzialności za osobę małoletnią według wzoru opracowanego przez Organizatora.

10. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek określonych w pkt. powyżej, Organizator zobowiązany jest zgodnie z przepisami Ustawy odmówić wstępu na Teren Imprezy:

a) Osobom, wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także osobom wobec których został wydany zakaz zagraniczny lub klubowy w rozumieniu Ustawy.

b) Osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 22 – a) – c) Regulaminu.

c) Osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków.

d) Osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych.

e) Osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

11. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:

a) nie posiadającym biletu,

b) w stanie wskazującym na zażycie/bycie pod wpływem alkoholu,

c) w stanie wskazującym na zażycie/bycie pod wpływem substancji psychoaktywnych.

12. Wstęp do poszczególnych przestrzeni mają osoby legitymujące się odpowiednim Identyfikatorem.

IV. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:

13. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez między innymi:

a) Służby Porządkowe i Służby Informacyjne wyróżniające się odpowiednim identyfikatorem;

b) Zaplecze higieniczno-sanitarne;

c) Zmianę miejsca Imprezy na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba.

14. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

15. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń i urządzeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

16. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby znajdujące się na Terenie Imprezy zobowiązani są posiadać ważny Bilet. Brak Biletu jest jednoznaczną podstawą do usunięcia uczestnika z Terenu Imprezy.  

17. Zabrania się:

a) Wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy kamer, sprzętu nagrywającego audio i video, oraz sprzętu fotograficznego mogącego mieć profesjonalne zastosowanie, w tym aparatów z wymienną optyką, oraz aparatów z zoomem optycznym powyżej 6x. Niedozwolone jest wnoszenie statywów, oraz tzw. selfiesticków, a zdjęcia muszą być robione dla celów prywatnych. Należy fotografować tak, by nie zasłaniać sceny nikomu na widowni, ani nie przeszkadzać osobom stojącym w pobliżu. Zdjęcia można wykonywać jedynie w pierwszych 10 minutach spektaklu/koncertu.

b) Wnoszenia, posiadania, a także używania nad Terenem Imprezy, oraz w jego bliskim otoczeniu bezzałogowych statków powietrznych, dronów, oraz innych obiektów unoszących się w powietrzu.

18. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia, lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu, właściwemu ze względu na Teren Imprezy, lub Policji. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy materiały nie zawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego, albo postępowania w sprawach o wykroczenia, lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, przechowuje się po zakończeniu Imprezy przez okres co najmniej jednego miesiąca, a następnie ulegają komisyjnemu zniszczeniu.

19. Służby Porządkowe i Informacyjne, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:

a) Stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania ich do opuszczenia Imprezy.

b) Wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny, lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia Imprezy.

c) Ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

20. Służby Porządkowe lub Informacyjne są obowiązane usunąć z Terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

21. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażeni między innymi w:

a) Wzory biletów, identyfikatorów i zaproszeń;

b) Inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.

22. Stwierdzenia prawa osoby do przebywania na Imprezie członek Służb Porządkowych lub Informacyjnych dokonuje przez:

a) Sprawdzenie, czy osoba ta posiada ważny Bilet;

b) Porównanie okazanego dokumentu ze wzorem.

23. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej, lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na Terenie Imprezy.

24. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe, poprzez zapewnienie, że:

a) Pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Informacyjne oraz Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY:

29. Organizator informuje, że Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na Terenie Imprezy będzie przebywać także w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Podczas Imprezy mogą być używane światła stroboskopowe.

30. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy: tegorocznej Imprezy, imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów.

VI. REKLAMACJE:

31. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 21 dni od dnia zakończenia Imprezy, na następujący adres korespondencyjny Organizatora:

Stowarzyszenie Teatralne CHOREA
ul. Tymienieckiego 3
90-365 Łódź

32. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres do korespondencji składającego reklamację, a także wskazanie przyczyn reklamacji i treść żądania.

33. Organizator rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie z pkt. 31 i 32 i udziela odpowiedzi w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi.

34. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie jest warunkiem dochodzenia roszczeń.

35. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Teatralne CHOREA z siedzibą w Łodzi, przy ul. Tymienieckiego 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrywania reklamacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do otrzymania odpowiedzi na reklamację. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, polegających rozpatrywaniu reklamacji. Administrator może przetwarzać dane osobowe Uczestników tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których dane zostały zebrane, o ile nie istnieje techniczna, prawna, lub inna ważna przyczyna uzasadniająca usunięcie, zniszczenie lub anonimizację tych danych.

36. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VII. PRZEPISY KARNE WYNIKAJĄCE Z USTAWY:

37. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy lub Regulaminu przez Organizatora lub Służby Porządkowe lub Informacyjne, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

38. Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

39. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora.

40. Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.

41. Niniejszy Regulamin jest dostępny:

a) Na stronie internetowej festiwalu, tj.: www.retroperspektywy.com;

b) W biurze festiwalowym na Terenie Imprezy;

c) W kasie biletowej na Terenie Imprezy.

42. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w pkt. 31, na piśmie.

43. Służby Porządkowe i Informacyjne mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

44. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy.

45. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2018 roku, jest dostępny na stronie internetowej festiwalu, tj.: www.retroperspektywy.com.

46. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego regulaminu, w szczególności z uwagi na potrzebę zapewnienia prawidłowego przebiegu Imprezy oraz bezpieczeństwa Uczestników Imprezy. Organizator informuje o zmianach regulaminu na stronie internetowej festiwalu, tj.: www.retroperspektywy.com


Łódź, dnia 1 czerwca 2019 roku